Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevelende den kwaadspreker te zw«gen: en als hii voortging in 't lasteren, hem meermalen wlarschu wende, ook den schipper belastende den man aan

land te zetten. Doch als 't alles vergeefs heeft

S zeer 0p^0e5ma^er aangetast, opgenomen, en', alzoo

hnn ï ? WaS' tezamenffevouwen, en buiten boord gezet, niet verre van 't land, daar hij zich

S wiUenensteS,fiPP6r ff6en genoegzame" orde en hl '? ' W6rden de zes weken gegeven,

hartifri '/ï Var<3n 200 lang verb°den. Zijn trouwf ' . _en 1andere deugden vermeerderden zyne

vriend™ U 0verheden en onderdanen, by

vrienden en vreemden. Doch toen hij zich tót V0°d

hi,aS °Ver J °0t Van den Staat had, vond ai. ,• S6e^ stof tot ffenoegen, en plag somtijds

den halTï ^ klage" °V6r de last' dien h« op rintreï d* ^ü®8 de meai9™ldige bekommeringen, die aan z«n dienst vast waren: dewijl hij in de

b.n.„wd,te wm ditww» „i.t en wis« w.ï% t doen of te laten had, en de last en order die men

zinnio°of f™0,16* niet klaar genoeS sP«k, of twijfel-

+ V? bepaald was> zoodat er met doen of » t ^verbeurd kon worden: 't geen h«, had

wornl ZyD Ti™1 m°gen V0lgen' niet waar onderworpen geweest. Hierover heeft men hem tegen ver-

ÏusteT d Vnende!1 hooren ze^en, dat hij veel ge.ge,n ,had toen h« zÜn eigen man ') was, en een stuiver s daags in de lijnbaan won, of voor matroos of voor Schipper voer: en dat h« nooit zou wenschen dat'emand van z«n hinderen te eeniger tyd zyn plaats mocht bekleeden. Dan de lastigheid van zijn door-

g ambt benam bem den lof niet dat hij 't loffelijk

') Onafhankelijk.

Sluiten