Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouwe,

Wij hebben, zoo uit Uw Ed. missive, als uit andere ingekomene adviezen, met groot leedwezen, vernomen het overlijden van den Heer Luitenant-Admiraal De Ruiter, daarvan wij het verlies regretteeren, zoozeer als wij de meriten van zijn persoon en zijne uitnemende kwaliteiten, by zijn leven hebben geëstimeerd. Uw Ed. kan zich verzekeren, dat, hebbende God Almachtig geliefd hem door een glorieuze dood van hier te nemen, de Staat en wij echter altoos een zeer versche gedachtenisse zullen behouden van zijne lange en notabele diensten en by alle occasiën genegen zijn om zulks effectievelijk te betuigen, ten besten van Uw Ed. en zyne nazaten. Wjj blijven onder des '),

Mevrouwe,

In -t leger bij Aalst, Uw Ed' dienstwillige vriend, den 8 Juni 1676. G. H. PRINCE D' ORANGE.

Ten bestemden dage, op den 18den van Maart, een Donderdag, werd de uitvaart van den Heere De Ruiter, (dien nu in de gedrukte noodingceelen de titel van Hertog, Ridder etc. en Luitenant-Admiraal Generaal van Holland en West-Friesland werd gegeven) met een Vorstelijke statie, en ongemeene toeloop van allerlei menschen, te Amsterdam gehouden, en het lijk naar 't graf gebracht. Eerst kwamen de vier Onderschouten der stad Amsterdam, en 't volk van de ratel- en ruiterwacht met stokken vooruit, om door den drang der menschen plaats te maken. Toen

') Ondertusschen.

Sluiten