Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111™ ' kamerS en zolders' krielden van aanÏÏn^T8' Cn ®ommi9e Plaatsen werden ten dien einde duur gehuurd. Men kan hier twyfelen of de

tèeUz7eSn''dan 6Iff T * ^ ™ Pracht der «"vaart

te zien, dan of de genegenheid en zucht tot den dooden zeeheld grooter was, want alle monden waren

1»'. « «üe t.»«» y.rlOTdi„derX

bew»M Steak"» '"T <"m

Dewezen. Straks na de uitvaart, 's avonds ten zes

dl^'n m-de Westerkerk' (daar men op DonderJfl gewoon is in 't Pransch te prediken, en nu de preek een uur later had gesteld) door den Heer

en pV1?t Wol?ogen' Professor der kerkelijke Historiën n Predikant m de Fransche gemeente, een lykpreek

Koninaen°VS--de het tweede boek der

oningen. Myn vader, myn vader, wagen van Israël

metZ arootlte*rS ' T°°rden die de geleerde ledikant,

De RuZ " cer + VaD W6lzeggen' °P de* Admiraal De Ruiter paste : toonende dat gelyk Israël in Elias

Xd"T h*d'd*"

tond zoo ook deze groote zeeheld de kracht des Vaderiands was geweest. Ook had de oudste der Amsterdamsche Predikanten, Henricus Rulaeus te voren zyn dood op den maandelyken vast- en bededag met een bewegelijke •) predikatie betreurd, over de woorden van David: O sieraad van Israël, op uwe hoogte is hy verslagen, hoe zyn de Helden gevallen • waar na een ieder met een verslagen hart en schreiende oogen aandachtelyk luisterde. Maar op den dag na de begrafenis liet zich de Heer Petrus Francius His^riën en Latynsche welsprekenheid,'

\ NieUWe kerk' dat Scheel met rouw

was behangen, ter eere des grooten zeeheids hooren.

') Roerende (treffende).

Sluiten