Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTAMINATIS FULGET HONORIBUS.

Dat is:

HIJ BLINKT IN ONBEZOEDELDE EEBE.

Deze grafstede, dit marmer gedenkteeken en beeltenisse, met het grafschrift en de bijschriften, straks gemeld, door zijne heldendaden verdiend en door den Staat, ter eeuwiger gedachtenis van dien grooten Admiraal, opgericht en gesteld, zullen in de navolgende tyden, volgens het oogmerk der aloude zegeteekenen en eerebeelden, de gemoederen van de Hollanders en hunne bondgenooten, met lust tot lof en ijver naar glorie ontsteken en allen Bevelhebbers ter zee tot prikkels en sporen verstrekken: hen aanmoedigende om dat doorluchtig voorbeeld na te volgen en voor 't Vaderland en de vrijheid van land en zee, het leven rustig te wagen; en, hoe 't ook uitvalle, het loon der heldendeugd te verwachten. Hiertoe zal ook den zeehelden deze Historie kunnen dienen, als vervattende menigvuldige lessen en leeringen van 't voorzichtig zeemanschap en stout soldaatschap, die in 't geheele leven en al 't bedrijf van dien grooten Admiraal De Ruiter, in menigerlei voorvallen, worden gevonden en der gedenkenis ten dienste des Vaderlands bevolen. En dus kan 't verhaal zijner geschiedenissen niet alleen 't verstand der onervarenen verlichten, maar ook meteen het gemoed der edelzinnigen tot naijver ') en navolging ontvonken.

') Nastreven.

EINDE.

Sluiten