Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toga, werden deze genoemd) uit de burgerij te kiezen maar zelfs zijne raadslieden en ministers. Tot zulke hooge waardigheden verheven, verkregen dan deze roturiers, d.w.z. niet-adellijken, een daarbij Roturiers. passenden adellijken titel. Dit was veiliger en te gelijker tijd een middel om den zoogenaamden derden stand (Ie tiers état) voor zich te winnen. De Markies de Torcy, die in onzen roman de Prinses Torcy. Orsini tijdens haar verblijf te Parijs namens den koning komt bezoeken, behoorde bijvb. tot dezen nieuwbakken adel. Ten slotte wist de koning zelfs de geestelijkheid (en dat was geen geringe macht in die dagen) tot volgzaamheid en onderwerping te dwingen.

Wij moeten hier ook melding maken van een instelling, die, naast het leger, een voornaam werktuig was om dit schier almachtige koningschap in Frankrijk te grondvesten en te handhaven, namelijk van de politie, die in 1667 door L o d e w ij k XIV werd opgericht en aan wier hoofd een overheidspersoon stond, die den titel van luitenant van politie voerde. De Markies d'Argenson, van wien in onzen roman d'Argenson. gesproken wordt, bekleedde deze waardigheid sinds 1697. Niet alleen de zorg voor de openbare veiligheid en de (toen nog zeer gebrekkige) straatverlichting was aan deze politie toevertrouwd, zij hield ook, in 't belang der regeering, een wakend oog over de brievenpost en ontzag zich niet daarbij datgene te onderscheppen, wat haar verdacht voorkwam. Eindelijk gingen ook van haar in grooten getale de zoogenaamde lettres Lettres de de cachet uit. Dit waren de beruchte, van 's konings cachet, bijzonder zegel voorziene bevelschriften, waardoor zonder vorm van proces gevangenisstraf of verbanning werd opgelegd, een wijze van veroordeelen dus, die de rechtsbedeeling wel zeer bespoedigde maar

Sluiten