Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens den burgers allen waarborg voor hun persoonlijke vrijheid ontnam.

Het is licht te begrijpen, dat bij deze volkomen centralisatie, d.w.z. dit samentrekken van alle macht en alle gezag, van het geheele nationale leven en de geheele volkskracht op één punt, één man, den koning, er zich rondom dien koning een hofleven ontwikkelde, Versailles. van ongekenden luister. Het prachtige slot te Versa illes (in de nabijheid van Parijs) met zijne schitterend aangelegde tuinen, versierd met standbeelden en fonteinen, waar het hof sedert 1682 gevestigd bleef, was meer dan een paleis, het was een tempel, waar de „Zonnekoning" (Le Roi Soleil), zooals zijne vleiers hem noemden, werd gediend en bewierookt, als een godheid, waar zijne geringste dagelijksche handelingen met een eerbetoon werden omgeven, dat bijna aan het ceremonieel van een godsdienstige plechtigheid deed denken.

Om nu en dan uit te rusten van het vermoeiende hofleven te Versailles, liet de Koning zich in het op Marly. eenigen afstand daarvan gelegen vlek M a r 1 y aan den linker Seine-oever een afgelegen landhuis bouwen; maar uit dit kluizenaarsverblijf groeide allengs een prachtig lustslot, waaromheen heerlijke tuinen werden aangelegd. Den koning dóar te mogen bezoeken gold De brevets voor een groote eer en de brevets voor Marly, voor Marly. d.w.z. de koninklijke gunstbrieven, die toegang gaven tot het gezelschap, dat zich te Marly om den vorst vereenigde, werden als een hooge onderscheiding gezocht. Gelijk aan het hof alles door de strengste étiquette was geregeld, bestonden er ook in het voor de hovelingen zoo gewichte recht om toegang entrees" (e n'r é e) te hebben tot de vertrekken van den koning Petites allerlei graden en schakeeringen. Men onderscheidde entrées. les grandes e n t r é e s en les petites en-

Sluiten