is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Père La Chaise.

gehuwd geweest met Paul Scarron, een om zijne boertige werken bekend schrijver, wiens ledematen tengevolge eener ziekte verlamd en misvormd waren. Na den dood der koningin ging L o d e w ij k XIV, in 1684, met Mevrouw de Maintenon een geheim huwelijk aan, dat door 's Konings biechtvader pater La Chaise voltrokken werd.

Wanneer de schrijfster van onzen roman spottend spreekt van „de pantoffel van Mevrouw de Maintenon," is dit een zinspeling op den grooten invloed, dien deze vrouw gedurende de laatste jaren van Lodewijks regeering inderdaad aan het hof en op den koning uitoefende. Op een andere plaats wordt zelfs gesproken van een règne du cótillon, d.w.z. een regeering waarin de invloed van een vrouw overheerschend is

(cótillon beteekent: vrouwenrok), of er wordt van

haar gezegd, dat zij plus reine que le roi — meer koningin, dan de koning koning — is, m.a.w. dat door haar overwicht op den koning haar invloed op de staatszaken beslissender zou zijn dan de zijne.

Na den dood des konings (1715) trok zij zich terug

te Saint-Cyr (een plaatsje in de nabijheid van Versailles), in het opvoedingsgesticht voor arme adellijke jonge dames, dat zij daar had opgericht en dat zij tot haar dood (1719) met groote toewijding bleef besturen.

Van de kinderen uit het huwelijk van Lo de wijk XIV met Maria Theresia was slechts één zoon in leven gebleven, Lodewijk, de groote dauphin (le grand dauphin), zooals hij genoemd werd, Monseigneur die den titel van Monseigneur voerde, maar bij zijne minnaressen had de koning verscheidene kinderen, die hij, alle burgerlijke en kerkelijke wetten ten spijt, niet aarzelde voor echt te verklaren. Zoo kwamen dus naast de prinsen van den bloede, de gewettigde of gelegitimeerde te staan. Tot deze laat-

Rcgne du cótillon.

Plus reine

que le roi.

Saint-Cyr.