Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vrek (L' Avare), De Menschenhater (Le Misanthrope), Tartuffe ook op ons tooneel burgerrecht hebben verkregen. Op een der stukken van dezen dichter wordt in onzen roman een toespeling gemaakt, wanneer de Sieur Frangois daar van Diana Armande. zegt: „Zonder Armandete zijn, heeft mijne dochter nu eenmaal eene zucht voor verzen en voor hen, die ze maken." Armande is een bekende figuur uit De Geleerde Vrouwen (Les Femmes savantes), het blijspel, waarin Molière (zooals hij dat vroeger al in Belachelijke hoofsche Juffers — Les Précieuses ridicules — gedaan had) de blauwkousen van zijn tijd hekelt en haar zucht om door schijngeleerdheid en valsch vernuft te schitteren aan de kaak stelt.

I Bossuet. Bossuet en Fénelon, wier namen nog in onzen ene on. roman genoemd worden, waren twee schrijvers, die beiden tot de hooge geestelijkheid behoorden, de eerste was bisschop van Meaux, de laatste aartsbisschop van c Cambrai. Beiden hebben talrijke werken nagelaten.

Van Bossuet, die tevens een groot kanselredenaar was en gouverneur van den Grand Dauphin, noemen wij slechts de beroemde Lijkredenen (Oraisons funèbres) en zijn Rede over de algemeene Geschiedenis (Discours sur 1'histoire universelle), Van Fénelon zijn Avonturen van TelemaTélémaqne. chus (Les Aventures de Télémaque). Dit boek, dat om zijn fraaien, vloeienden stijl steeds beschouwd wordt als een der meesterwerken van de Fransche letterkunde, M< was oorspronkelijk geschreven voor den Hertog

van Bourgondië (den kleinen Dauphin), met wiens opvoeding Fénelon was belast. Het onderwerp (de avonturen van Telemachus op den zwerftocht, dien hij ondernam om zijn vader Ulysses te zoeken), ontleend aan de Grieksche heldensagen, zooals die

Sluiten