Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vlieg en de Postkoets

Pradon. Madrigaux

Mansard. Le Nótre.

Trianon.

Chantilly,

grootsprekers) die, versmachtend van honger en dorst hoog aan een wijnstok heerlijke druiven ziet hangen en nu, om zijn figuur te redden, smalend verklaart dat die druiven, die hij niet kan bereiken, hem „te zuur" zijn. De tweede schildert de aanmatiging van een bromvlieg, die zich inbeeldt, dat zij een zware postkoets, die door zes paarden met veel inspanning tegen

ppfl slpilo hallmrr a. i* ...

— ^ wwui opgeiroKKen, mèt het reis-

gezelschap, dat er moeizaam naast strompelt, de hoogte opbrengt door, af en aan vliegend, beurtelings menschen en paarden door gonzen en steken aan te sporen. Pradon, wien de ridder d'Erlanges zijne „madrigaux" (een soort van korte, neestine j:.

M -"7 o 3" «.WM.aKUAJOO, UiO

in dien tijd zeer in zwang waren) bestelde, was, ofschoon hij zich den evenknie van R a c i n e waande, een dichter van geringe beteekenis.

De namen van Mansard en Le Nótre, die wij nog in onzen roman zullen ontmoeten, zijn nauw verbonden aan de grootsche bouwwerken en parken, die onder de regeering van den prachtlievenden Lodewijk zijn tot stand gekomen. De groote architect Jules Mansard (neef van Fran?ois Mansard, naar wien de dakvensters, die hij voor 't eerst aanbracht, in 't Fransch nog steeds mansardes worden genoemd) bouwde o.a. het paleis te Versa i 11 e s, het in de nabijheid daarvan gelegen lustslot Trianon, het paleis te Marly, enz. Le N 61 r e is vooral beroemd als ontwerper van tuinen en parken. De hulp van deze groote bouwmeesters werd ook ingeroepen door C o n d é (zie bladz. VIII), toen deze zijn vorstelijk kasteel Chantilly (5 K.M. ten N. van Parijs) liet verbouwen en er de tuinen liet aanleggen, die een Europeesche beroemdheid verkregen. Te Chantilly verzamelde Condé vaak een uitgelezen gezelschap, waartoe de beroemdste

Sluiten