Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijk deed L ode wijk XIV daarbij schijnbaar afstand van zijne aanspraken op den Spaanschen troon maar wist onderwijl te bewerken, dat Karei II in zijn testament Lodewijks kleinzoon, F i 1 i p s van A n j o u, tot eenigen erfgenaam der geheele Spaansche heerschappij verklaarde. Toen in 1700 de Spaansche koning stierf, deed dit testament den oorlog ontbranden. L o d e w ij k XIV had geen anderen bondgenoot Keurvorst dan den Keurvorst van Beieren, wien hij het van .Beieren, bezit der Spaansche Nederlanden heimelijk beloofde. De Fransche troepen werden aangevoerd door de maarschalken Villars, Villeroi, (reeds Hertog van genoemd), den Hertog van Berwick (een na• tuurlijke zoon van Jacobus II van Engeland) en Hertog van den Hertog van Vendóme. Bij Keizer Leop o 1 d sloten zich aan: de beide zeemogendheden: En9eland en de Nederlanden, Oostenrijk, heden * P 0 r 1 u ff a 1 en zelfs de schoonvader van koning Hertotr van FiIips: de Hertog van Savoye. Nauwelijks Savoye. waren de vijandelijkheden begonnen of de bondgenooten leden een zwaar verlies door het overlijden van De Willem III, die in Engeland door zijn schoonzuster Engelsche Anna werd opgevolgd (1712). F i 1 i p s V had zich koningin, inmiddels naar Spanje begeven en den Spaanschen troon in bezit genomen. Hoe hij er weldra geheel onder den invloed geraakte der prinses Orsini, de Camerera- Camerera-Major (= eerste hofdame) zijner jeugMajor. dige vrouw, vinden wij in den roman uitvoerig uiteengezet. De oorlog, die aanvankelijk in Italië, Duitschland en de Zuidelijke Nederlanden werd gevoerd, brak ook in 1704 in Spanje zelf uit. De Engelsch-NederGibrkhlr11 landsche vloot maakte zich van het sterke GibralFilips' mede-13r meester en Aartshertog Karei, Filips' dinger. mededinger naar den Spaanschen troon, (zie bladz. XIX) landde met een leger in Gatalonië, een landstreek

Sluiten