Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te vallen in de hand van een dweper op godsdienstige punten; want B. is meer gemoedelijk Christen dan menige pruik ; zijn kunstzin bewaart hem voor overdrijving. Hierin sympathiseeren wij ten minste.

Ik geloof, dat ik bij mijn levendig impressionable karakter beter doe, wat kalm tegenover een man te staan, dan met te veel liefde. Dit laatste heeft mij ten minste eenmaal van alle kracht, van alle zelfstandigheid, van alle energie beroofd, en God beware mg, nog eens te lijden wat ik daardoor geleden heb

Sinds mijn laatste gesprekken met B. is dit zoowat het resumé van allerlei overdenkingen en gewaarwordingen in mij omgegaan."

Na dat getuigenis mag ik zeggen, die meen Bosboom goed gekend te hebben, dat hij niet de man was om met eene alledaagsche vrouw tevreden te zijn.

Zijn geest had een innig geestelijk-, zijn hart een

innig zielsverkeer noodig, iets buitengewoons. Niet tot

bevrediging eener ijdelheid, die hij ook wel had, maar

om zijn, voor indrukken hoogst vatbaar, gemoed bezig

te houden ; daar kwam nog bij zijn bijna vrouwelijke

behoefte om te verzorgen en te koesteren. In de vrouw

die hij wist of begreep dat innig geleden had zag

hij datgene wat hem behoefte was, behoefte van het hart.

Ook als kunstenaar was hij in staat de kunstenares in al hare behoeften en neigingen te verstaan.

In April 1851 werd het huwelijk te Alkmaar voltrokken en vestigden Bosboom en zijne vrouw zich aan den Zuidwal in 's Gravenhage.

Nog zie ik de vriendelijke woning voor mij. Beneden in eene kleine suite, waarin eene zekere drukke gezelligheid heerschte, waaruit eene zekere geestelijke warmte u tegenstraalde, werkte mijne tante te midden harer boeken, de oude geschiedschrijvers vooral, aan

Sluiten