Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest. De eenige, die bij dat uiteinde tegenwoordig was, was haar altijd trouwe man.

Tot besluit kan gezegd worden dat zij na een leven van moeitevollen arbeid, van zorg en strijd een onbezorgden levensavond heeft gehad en dat zij gespaard is gebleven, naar den wensch op haar zilveren huwelijksfeest door haren vriend J. J. van Oosterzee uitgesproken uit naam van en gesteund door haar trouwste en beste vrienden : „voor de werkelijkheid van een arm kunstenaarsleven."

Onder groote deelneming werd zij 17 April ter aarde besteld.

Later — September 1887 — werd een fraai gedenkteeken opgericht door Nederlandsche vrouwen op haar graf.

Met deze regelen heb ik gemeend genoeg uit het bijzondere leven der schrijfster te hebben medegedeeld om te dienen tot toelichting harer onvoltooid gebleven levensherinneringen.

En wordt hier thans aan een jonger geslacht aangeboden „de Prinses Orsini" in 1843 geschreven, dan wil ik hierbij in herinnering brengen, dat Mevrouw Bosboom zelve eenmaal aan Busken Huët schreef (21 November 1885), dat Bakhuizen van den Brink haar onder het voorlezen van „Orsini" menigmaal met een „bravo" loonde.

Mei 1906. J. BOSBOOM Nz.

Sluiten