Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ergerlijk, en het ergerlijkste is nog, dat Mevrouw de Montespan te zijner liefde niet meer genoemd mag worden; zijne Moeder! eene vrouw, die tenminste meer geest en meer^ vroolijkheid om zich heen wist te verspreiden dan de oude schoolmatres, eene deugeniete, die met hare vroomheid en 's Konings gedrukten geest handel drijft, en de berekeningen maakt, als de anderen met hare schoonheid; de Hertog van Orleans ...

D'Erlanges zoude hebben voortgesproken, ondanks het verdrietig gezicht van de Sainbertöt, dat hij niet zag, of niet wilde zien ; maar een bediende trad binnen en waarschuwde den Sieur, dat er voor het avondeten gedekt was ; deze sprak toen met eenigen nadruk : „Nu, dunkt mij, moesten wij een gesprek afbreken, waarbij wij hoe langer hoe meer verdolen op een gevaarlijk grondgebied; wat er ook te Versailles moge veranderd zijn, mijne heeren! de Maandagmiddag in de salie des valets bleus12) keert nog iedere week terug, en déar worden de lettres de IX X cachet zoowel uitgegeven, als de brevets voor Marly I"

Dit blijk van zijne kennis met de geheime inrichtingen van de huishouding des Konings verrastte den jongen Eedelman, die, voortgesleept door de genoegens van vernuft en kwaadsprekendheid, of wel van ernstige verontwaardiging, onachtzaam genoeg had voortgesnapt, alsof hij op zeven duizend mijlen ver buiten het bereik was van de machtige personen, die hij beleedigde; eenigszins beschaamd en ontevreden over zijne eigene onbezonnenheid, zag hij met een zekeren schrik op zijn vriend en dan weder op den Sieur Fran^ois, die er glimlachend een einde aan maakte, door te zeggen: „Ik zeg het te meer, omdat wij mijne dochter bij het avond-

Sluiten