Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervinding; doch dat alles is zeker bij u voorkomen door eene zorgvuldige opvoeding, door lectuur..

„Lezen, Mijnheer! Ik heb geen boek dan mijn gebedenboek I"

„En gij bemint de poëzie, Mejuffer! en gij kent Racine, en gij houdt van La Fontaine ?"

„O, en nog veel meer ! Maar dat maakt onderscheid ; mijn vader leest mij dat alles voor ; hij vindt niet goed, dat ik zelve lees, niet eens de geschiedenis, die hij mij meestal vertelt; maar ziet gij, daarbij verlies ik niets ; want zoo sprekende, heldert hij mij op, wat ik zelve niet had begrepen, en zijne stem! o! Het is de muziek bij de poëzie!

„Diana I" sprak de Sieur, eenigszins verlegen, „men roemt niet zoo degenen, die men liefheeft."

„Men mag toch oprecht zijn over hen, die men liefheeft, hoop ik ? Daarom wilde ik juist zeggen van de Sainbertöt..

„Vast niet veel verstandigs, mijn kind!" sprak de Sieur, die haar schielijk in de rede viel, terwijl hij sterk kleurde. Plotseling stonden al de gevaren en al de gebreken van zijn zonderling opvoedingsstelsel als zoovele dreigende klippen voor zijnen geest; hij begreep, hoe hachelijk, hoe onmogelijk zijn raad van vrije gedachtenuiting zijn moest, zoodra zijne dochter niet meer alleen was met hem, zoodra zij in aanraking kwam met anderen, met vreemden, waren het dan ook vrienden ; en wat zou het dan zijn, als het oor van vijanden haar beluisterde, om te beschuldigen, of dat der verleiding zich spitste, om te misbruiken ? — en de snelle gedachte, waarmede hij dit alles doorzag en besefte, bij den glimlach, waarmede d'Erlanges zijn vriend aanzag, en den blik vol bewondering en dankbare liefde, dien deze op haar wierp bij die halve bekentenis van hare gevoelens, maakte het den armen

Sluiten