Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen van eene jonkvrouw, op wie hij zijn stelsel in zijne volle uitgebreidheid toepaste, liever, voor welke hij het had uitgedacht. Maar toch was zij niet geheel geworden wat zij, als natuurlijk gevolg van die opvoeding en misschien volgens het eerste plan van den opvoeder, had moeten worden. Zij was niet het kalme, stille, onnoozele, onbeduidende meisje, dat zij had moeten zijn ; hare oorspronkelijke natuur, hare aangeboren eigenschappen van lichaam en ziel hadden er haar voor bewaard en hadden haar, zoo geen betere, dan toch even goede diensten gedaan als hare opvoeding, daar zij eenigszins de nadeelen der laatste veronzijdigden. Zuidelijk levendig van gestel en hoogst ontvankelijk voor indrukken, kon de lichtste aandoening haar eene wereld van gewaarwordingen worden, en was de nauwe cirkel, waartoe men haar had beperkt, voor haar zoo rijk in toevallen en feiten, als voor eene andere vrouw de salons met al hunne intriges en avonturen. En wat deze prikkelbaarheid, deze scheppende verbeelding misschien schadelijks hadden kunnen hebben, dat vergoedden eene aangeboren opgeruimdheid en eene zekere lichtzinnigheid van geest — die haar het dragen en het vergeten gemakkelijk maakte. Toen de Sieur zijne dochter had doorgrond, had hij ingezien hoe zij, èn door den buitengewonen toestand, waarin hij haar had geplaatst — èn door de treurige misdeeling van uiterlijke voorrechten, veel in zich zeiven zou moeten terugvinden voor de ontberingen, die haar zouden worden opgelegd, en daarom, schoon het in zeker opzicht zijn plan in wanorde bracht, hield hij die levendigheid opgewekt en frisch, vormde en sierde dien geest met alles wat hij wist aan te brengen, en verschoonde die vroolijkheid niet, door haar elke wolk te sparen, maar door haar te verharden tegen de prikkels der smart.

Sluiten