Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne jaren zag spelen? Was hij niet de bloemknop, dien men gewelddadig opscheurde, in plaats van hem zachtkens te laten uitbotten ; en was het wonder, dat die bloem verwelkte en den kelk slap hangen liet en voortaan den steel buigen zou naar den wil van iederen vinger, die zich vermat er mede te spelen ? Toen men dit begrepen had, gaf men hem eene vrouw, een veertienjarig kind, eene dochter uit het listige huis van Savoije, en het veertienjarige kind heerschte spelende over den koninklijken gemaal; maar het luimige, heerschzuchtige meisje had eene opzichtster noodig, de Koningin eene eerste staatsdame, en van toen af hadden beide eene meesteres, en het Koninkrijk van Spanje een© Regentes.

Het was de Prinses Orsini, door Frankrijk zelf tot de gewichtige en moeitevolle taak gekozen; en eenmaal aangenomen dat er in Spanje een ander heerschen moest dan de Monarch en zijne Ministers; dat eene vrouw er zich neerzetten moest naast den troon — dan kon men wel geene betere keuze hebben gedaan dan juist deze. De Prinses Orsini was geene gewone vrouw. Menige eigenschap van een goed staatsman was de hare ; zij had vastheid van geest en van wil; een juist oordeel, dat zich liet verblinden noch benevelen ; een vrijen en helderen blik in de toekomst; eene juiste waardeering van het tegenwoordige; den moed om een zeker voordeel te durven opgeven voor eene groote kans; een fiksch oog op de menschen en een ruim en schrander inzicht in groote zaken; een sterken en vasten arm om ze te wegen en eene vlugge hand om ze uit te voeren; de kracht om te allen tijde en onder alles meesteresse te zijn van zich zelve; de gave, om geen ander gelaat te toonen dan wat zij wilde laten zien, en die andere groote gave, om niets te spreken dan hetgeen zij wilde zeggen, slim en behen-

Sluiten