Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer eervolle voorslagen den tijd had teruggegeven en de krachten. Zijne Afgezanten en de Ministers, die hij uit Frankrijk had heengezonden naar Spanje, waren onhandig geweest, of hadden zoo weinig verricht, dat zij Frankrijk gehaat maakten en den hangen toestand van Spanje verergerden; — eene vrouw als Mevrouw Orsini, die als middelaarster tusschen de Fransche Ministers en de Spaansche Grooten optrad; die geen anderen schepter zou voeren dan dien van vernuft en étiquette, en die toch schranderheid genoeg bezat, om de fouten der Ministers te zien en er hunnen Franschen meester kennis van te geven, moest hem helpen om de heerschappij te vestigen op eene zachte, onmerkbare wijze, op zulk eene, die meer zeker was en minder onbehagelijk voor hen, wien men het juk wilde opleggen. Maar mevrouw de Prinses Orsini was niet het volgzame werktuig, dat Lodewijk XIV zich in haar had voorgesteld. Wel maakte zij zich meester van den geest en de vriendschap der jonge Koningin van Spanje, zooals men het haar had aanbevolen; wel won zij door deze den Koning, totdat beiden geen stap verrichten, dien zij niet had geregeld; wel zag zij den Kardinaal Portocarrero op de vingeren en begon zich zachtkens aan in de staatszaken te mengen — maar dat alles was voor eigen rekening, en veeleer tegen, dan in den geest van den Franschen monarch. Dat ondervonden de Fransche Gezanten, die elkander in korten tijd telkens vervingen, omdat ze van onbekwaamheid werden verdacht of beschuldigd; van onhandelbaren aard, of ontmoedigd, omdat zij van dag tot dag een invloed verloren, dien het hun last was te handhaven. Dat ondervonden diegenen der Spaansche Grooten, die, aan Frankrijk gehecht, reeds bij het leven van Karei II voor de opvolging van Filips V eene partij hadden gevormd, en zonder welke deze

Sluiten