Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoodzaakt was, haar verlaten werk weder op te nemen, en den Spaanschen grond op nieuw betrad, zette zij er een vasteren voet dan ooit, was hare terugkomst een volkomen triomf, en had zij wel zeker het besluit genomen en de macht in bezit, om meer onbepaald te heerschen dan vroeger, zonder noodig te hebben de vorige omzichtigheid te gebruiken. Zelfs Orry had zij weder overeind gebeurd; — ondanks alles, wat men van hem wist — hadden de beide Hoven moeten toestemmen, dat hij zijn post herkreeg; de Fransche Ambassadeur Grammont werd teruggeroepen, te haren gevalle, en zijnen plaatsvervanger Amelot het bevel opgelegd, zich met haar te verstaan of zich naar haar te plooien; en zoo stond zij dan voortaan, waar zij gewenscht had — alleen, naast, — boven den troon!

De successie-oorlog was nu geëindigd. Filips V, hoe vaak hij op den troon gewankeld had, hoe dikwijls zelfs bijna verlaten door zijn eigen grootvader, was XXI daarop nu bevestigd en door de stem der Mogendheden erkend; de laatste tegenstand in Spanje zelf, de moedige Kataloniërs waren overwonnen, liever uitgemoord, de eenige wijze om hen ten onder te brengen; de jonge Koningin was gestorven, en schoon dit het aanwezen eener Camarera-Major onnoodig maakte, was de Prinses toch in die betrekking in het paleis gebleven, op denzelfden voet als voorheen. Zij had den post behouden enkel als voorwendsel om zich eene houding te geven, omdat zij in het einde toch geen Minister kon heeten. Uit zich zelve echter moest een zoo onbeperkt gezag, dat op geen andere gronden steunde, dan van het invloed oefenen op een zwakken Vorst en van fijne en welgelukte kabaal, gedreven door eene vrouw, in het oog van mededingers niet zoo hecht zijn gevestigd, of eenige tegenpartij had zich durven vormen en den lust opvatten het te onder-

Sluiten