Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plannen aan haar verbonden, zijn er meer schitterende uitzichten voor haar bestemd."

„Ik verhaal het u voor de honderdste maal, Mevrouw! voor uwe ontwerpen is mijn kind volstrekt ongeschikt. Noch haar voorkomen, noch hare geestontwikkeling, noch hare opvoeding maken het haar mogelijk, zich met eenig goed gevolg te bewegen in de sferen, waarin gij haar zoudt willen opheffen."

„Hare opvoeding, Mijnheer! is enkel van u, en daarin zijt gij ontrouw geweest aan een gegeven

Wu°n?' maar' vervolgde zij, met schijnbare onverschilligheid, „hoe hebt gij den jongen Graaf bevredigd met het geheim van Diana's geboorte? — ik acht u te eerlijk en te voorzichtig, om hem in te wijden..."

„De liefde heeft den jongeling bewogen tot het offer van den rechtmatigsten trots. Hij kent Diana niet anders dan als de dochter van den burger Frangois,

„En toch denkt hij haar tot zijne gemalin te maken! Welnu dan, Mijnheer! dan is Diana niet het misdeelde, gedrochtelijke kind, dat gij mij altijd hebt voorgesteld. Lang was mij dit een vermoeden; nu is het mij eene zekerheid. Een zoodanigen ongehoorden stap doet een Edelman als de Sainbertöt niet — zonder te zijn onder den invloed van een grooten, vurigen hartsy tocht, — en de vrouw, die een zulken verwekt, moet eigenschappen hebben van lichaam of ziel; als zij misdeeld is van uiterlijke voordeelen, moet zij verstandsgaven hebben of talenten, die buitengewoon zijn. En alzoo hebt gij mij misleid, Mijnheer! en alzoo wil ik mij overtuigen van de waarheid mijner gissing of van uw voorgeven, en alzoo zal ik haar tot mij laten komen; en daar gij het eerst ons verbond gebroken hebt, ontneem ik u de leiding van het kind."

Alleen de overmaat van schrik en onrust scheen

Sluiten