Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord nooit; dat zal ik ontkennen, zoolang ik adem heb om een klank te uiten."

„En zoolang uwe hand eene pen kan opheffen, niet waar Mevrouw?" sprak hij met bitterheid; maar ik zal het mij herinneren, zoolang deze hersens ééne gedachte kunnen vasthouden - en uw ontkennen zal het niet onwaar maken, in den hemel noch op de aarde," en toen hij dit gezegd had, liet hij zich in een armstoel neervallen, bleef haar strak aanzien en liet de armen langs de heupen nederzinken, alsof hij vermoeid was, hetzij dan door de uitputting der overspanning, hetzij van diepe neerslachtigheid.

En wat d'Aubigny zeide, was waarheid; zij waren gehuwd, in zooverre een zoogenaamd mariage de c o n s c i e n c e,Si) met al de plechtigheden der Roomsche Kerk voltrokken door een wettig geestelijke van die Kerk, voor twee leden derzelve geldend kon zijn; zij waren gehuwd, ondanks den vurigen wensch van beide ongelijksoortige echtgenooten, om die overijling hunner liefde ongedaan te maken, maar hoe zij het werden, en ondanks dat huwelijk scheidden, moet nu gezegd worden, omdat de Lezer niet altijd tusschen gissingen en vermoedens mag blijven omdolen.

De afkomst van den Sieur Frangois, hoewel niet meer dan burgerlijk, was evenwel noch gemeen, noch van dien aard, dat zij hem tot den stand van een dienende veroordeelde. Zijn vader was procureur van het Chatelet te Parijs,») die goede zaken deed; hij zelf was zoon en, bij de gewoonte der ouders, om hunne kinderen hooger te plaatsen dan zij het zelve zijn, had hij wellicht tot eene of andere magistraatswaardigheidi kunnen opklimmen; zijn vader ten minste had plan hem te laten studeeren, en daarna de keuze van zijn stand te bepalen naar de mogelijkheid van het oogenblik; doch daar de lieden van de toga door den

Sluiten