Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jonge avonturier liet zich dit niet te vergeefs raden; kreeg van den beheerscher des boks de gewenschte vergunning, maar tevens den last, om zich telkens zooveel mogelijk uit het gezicht van de groote Dame te houden, en vooral van hare kameniers, en kwam op deze wijze, met weinige onkosten en niet al te veel vermoeienis, werkelijk voor de poorten van Rome, waar Jasmin hem afzette. Was hij nieuwsgieriq geweest naar de schoone Dame wier rijtuig hem dus naar zijn doel bracht, die nieuwsgierigheid verzette hij hcht schoon zij niet was bevredigd geworden. Bii het uitstappen van hare koets had hij hare gestalte niet kunnen opmerken, daar zij dicht gewikkeld was in hare pelisse,3') en haar gelaat niet, omdat zij het kleine halve masker van zwart fluweel droeg, dat toen reeds in de mode was. Zij zelve merkte hem niet op en scheen doorgaans op de rustplaatsen in diepe gedachten verzonken te zijn.

Zoo stond Frangois d'Aubigny dan voor de poort van me, maar schoon zijn zelfvertrouwen niet weinig was en zijne hoop op het geluk van het toeval niet zwak, durfde hij haar nauwelijks binnentreden, de poort der Eeuwige Stad, waarvan hij voor zich zeiven nog grootere wonderen hoopte dan menige Heilige had verricht, die daarbinnen vereerd werd. Intusschen is iedere knaap die zijns vaders huis ontloopt om schilder te worden, nog geen Salvator Rosa,3') en ieder jongeling, die met een dwepend oog op het Coliseum staart, nog geen Michaël Angelo "); en zeker is het, dat wie Rome binnenstapt zonder een enkelen brief van geleide of van aanbeveling, en met geen betere geldelijke middelen dan Fran?ois d'Aubigny, al heel weinig kans heeft om in eenigen kunstenaarskring te worden opgenomen, of tot hunne scholen door te dringen, zelfs al ware hij een Salvator Rosa of Michael Angelo in knop.

Sluiten