Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bouillon, die de verzegeling had belet. Hij onderhandelde met Mevrouw de Hertogin over het Hertogdom Bracciano, dat zij hem zoude afstaan tot den prijs van twee millioen, waarmede zij de eischen harer schuldenaren zou kunnen voldoen; maar Monsignore Olivio, die met leede oogen de Fransche vrouw den naam en de titels had zien voeren van het hooge Romeinsche geslacht, eischte, dat zij dien van Hertogin Bracciano zou afleggen voor altoos, als eerste voorwaarde van den koop; eene voorwaarde, wier toesteming haar de grootste moeite kostte, en waartoe zij wellicht niet had besloten zonder den invloed van Frangois, die niet) veel medegevoel had voor haren geboortetrots, maar wiens burgerlijk gezond verstand des te beter begreep, dat haar geen ander middel overbleef, om aan de verwarring harer zaken een einde te maken. De fiere Romeinsche Heer had echter wel een anderen borg gewenscht voor het nakomen van eene belofte, mét zooveel moeite afgeperst, dan dien van het gegeven woord eener vrouw, te meer, daar hij niet kon verhinderen, dat zij den naam en titel aannam van Prinses Orsini, dien zij mede had aangehuwelijkt, denzelfden, waaronder zij het meest is bekend geworden; hij had daarom de noodzakelijkheid eener nieuwe verbintenis aangeroerd, en hoewel de Hertogin daarop geene acht had geslagen, Frangois, door wiens pen de geheel© onderhandeling was gedreven, begreep, dat hij in dien man de hulp zou vinden, welke hij noodig had tot het voltrekken van zijn geheim huwelijk.

Want een geheim zoude het blijven, dat was de wil der Prinses; dit eischten haar rang en de maatschap-» pelijke overeenkomsten, en Frangois zelf had het niet anders gewild; zoo zijne fierheid eischte, dat zijne rechten op die vrouw gewettigd werden en geheiligd door priesterlijke inzegening, hij had niet de klein-

Sluiten