Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezant, Amelot, terug te vinden, wat zij moest opgeven."

Kort daarop volgde hare afreize naar Madrid, in een schitterend geleide en een luisterrijk gevolg; d'Aubigny verliet Parijs een dag te voren; hij had afscheid genomen van zijn echtgenoote, in tegenwoordigheid van de Gravin van Egmond en Barones de Besons!

Het is wel zeker, dat nooit echtgenooten met meer koelheid en met meer overlegde onverschilligheid van elkander zijn gegaan, nadat zij met meer wederzijdsche verblinding en hartstocht tot elkander waren gekomen; het was hier geen misverstand, dat verbitterd had tot onbillijke verwijten, tot onrechtmatigen toorn, tot ruwe mishandeling, niet eens zelfs wederzijdsche gebreken, die de afgerukte blinddoek der liefde op eenmaal in al hunne zwartheid had aanschouwelijk gemaakt, en die wederzijdsch ongeduld nu onverdragelijk maakte; neen, zij erkenden en waardeerden nog altijd in elkander dezelfde eigenschappen, die hen ieder van zijn kant hadden aangetrokken; Mevrouw Orsini was nog altijd voor Frangois de vrouw, die zijne eerste liefde had weten op te wekken, die zijne eenige liefde was gebleven, en die nooit eene andere mededingster in zijn hart had gehad dan zich zelve; Frangois was voor Mevrouw Orsini nog altijd de schoone belangwekkende man, voor wien zij eens eene hartstocht had opgevat, machtiger dan hare rede en hare voorzichtigheid; en in wien ze nog niet opgehouden had dat welgevallen te vinden, hetwelk haar wenschen deed, hem naast zich te zien, te allen tijde, slechts op voorwaarden, door haar gesteld. Het was ook niet de storm der jaloezie, of van eenigen anderen grooten hartstocht, die hen van elkander dreef; het was van hare zijde niets dan koude, eigenbatige eerzucht, die

Sluiten