Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— weet gij eens met zekerheid, of het meisje hem bemint?"

FranQois kleurde sterk. ,,Ik kan geen© logen spreken; ik weet dat niet met zekerheid; ik was niet onvoorzichtig genoeg haar te ondervragen, maar ik heb reden het te gelooven."

„De Graaf zelf zal mij dat kunnen zeggen — en nu, ik heb haast hem te zien. Waar hebt gij met hem uw intrek genomen?"

„Casa Nova bij de Puerta del Sol."

„Goed. In den namiddag zal ik Alberoni zenden, die hem tot mij zal brengen langs den geheimen achtertrap van de vertrekken der Koningin. Hoe minder hij in het eerst opgemerkt wordt, hoe beter. Ik beveel u nog altijd dezelfde geheimhouding aan tegenover hem. Het zou misschien het beste zijn, zoo gij niet tot hem wederkeerdet; hij kon u met nieuwsgierige vragen lastig vallen... Wilt gij een appartement op het paleis? ... of beter nog, vertrek naar Aranjuez ..

„Ik verkies noch het een, noch het ander, Mevrouw I De Sainbertót zal mij niet lastig zijn met nieuwsgierige vragen, en ik zal niet de trouw breken, die ik u verschuldigd ben, ten minste niet, zoolang ik deze vereenigen kan met gewenschte uitzichten voor mijn kind. Maar ik wil den Graaf opzoeken; ik wil hem voorbereiden op zijne samenkomst met u; hij weet niet, dat ik hem naar Spanje heb geleid, met geen ander oogmerk, dan om de Prinses Orsini te spreken; ik moet iets doen, om zijne verrassing te matigen, als hij plotseling opgeroepen wordt voor de vrouw, die het lot zijner liefde in handen heeft, en vooral daar die vrouw de Camarera-Major is, en Prinses Orsini heet. Zoo gij mij hierin verhinderen wilt, zal ik u moeten wantrouwen."

„Noch van dit, noch van eenig ander voornemen

PRINSES ORSINI.

18

Sluiten