Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Noailles. die men haar bracht in het vertrek des Konings; ten minste, zij liet Alberoni met Filips V samen, toen zij zich verwijderde, om onbespied over die gewichtige mededeeling na te denken. Het is niemand gegeven te aller ure wijs te zijn; het is den slimmen, den schranderen, den listigen, niet toegezegd, dat zij geheel hun leven door, geene fout zullen begaan, waarvan een nog slimmer, nog meer schrandere, nog meer listige, gebruik zal weten te maken. De Fransche Italiaan Alberoni verschalkte de Italiaansch-Fransche Orsini, als bij toeval, door hare eigene onoplettendheid. Het leven van dien man, die VI1 later de Mazarin van Spanje werd, is bekend; wij willen hier alleen even herinneren zijne geringe afkomst, die hem tot eene onbekendheid scheen te veroordeelen, waaruit hij zich het eerst verhief door natuurlijken aanleg en grondige studie, en door zijne bekendheid met de klassieke letterkunde, die hem de achting en genegenheid won van Roncoveri, een gunsteling van den Hertog van Parma; hoe die eerste beschermeling hem tot geleider maakte van een geliefden neef, welken men reizen deed, en hem later de ladder zette tot het beklimmen van de diplomatische koord, toen hij hem in zijne plaats wist te schuiven bij zekere onderhandeling van zijn meester met den zonderlingen Hertog Vendöme, wiens ruwe manieren en dwaze aanmatiging zijne bisschoppelijke waardigheid kwetsten; — hoe hij den Sybaritischen ") Franschen Hertog won door zijne Italiaansche macaroni en zijne Italiaansche lazzi, en hoe hij zich onontbeerlijk maakte, terwijl hij nieuwe sausen uitvond voor de gulzigheid van zijn meester, nieuwe grappen voor zijn schertslust, en onderwijl zijne traagheid van geest het nadenken over staatszaken verlichtte en hoe Vendöme zich niet weder

Sluiten