is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam van mij: schrijf der Prinses van Parma, dat zal velen geruststellen."

„Men zal het vooreerst buiten die geruststelling moeten doen," hernam Orsini; „al wantrouwde men mijne eerzucht, men moest mijn verstand niet verdenken!"

„Mijne gebiedster heeft gelijk, zooals altoos, maar, hetzij zij mijn raad volgt of verwerpt, — de Fransche Gezant heeft niet noodig te weten dat 1 k dien gaf; — gij moet weten, serenissima Padrona! ik ben hier aan dit Hof gekomen, om eene dubbele rol te spelen. Ik ben gesteld onder de orders van den Franschen Gezant, maar ik ben reeds genoeg Franschman, om een klein weinigje zaken te doen op mijne eigene hand en ik zie niet, wie ik daartoe beter zou kunnen dienen, dan Uwe Excellentie, die hier alles in de hand houdt..."

„Gij schijnt mij den man toe, om eene driedubbele rol op u te durven nemen," sprak Orsini na eenig beraad.

„Eh giusto! Signora PrincipessaI en welke dan?"

„Die van twee meesters te verraden aan een derden?"

Toen sprak de Abt, zich opheffende, met al de eerlijke oprechtheid, die een volmaakt reine van bedrog had kunnen aannemen:

„Neen, Signora! Ik verraad niet wien ik aangenomen heb oprecht te dienen."

„Om mij te overtuigen, dat ik die bevoorrechte ben, eisch ik, dat gij alle betrekkingen met het Fransche Gezantschap afbreekt."

,,o! Hoe volgaarne! slechts was het een goed middel, om te weten, wat men daar spreekt.

„Daarvoor heb ik andere hulp dan de uwe, zoodra ik er belang in stel. Daarbij wil ik u op het paleis Medina houden; ik heb reden te gelooven, dat er zich onder de Spaansche Hovelingen eene partij vormt voor