is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rera-Major hierin goed te dienen; hij had geen anderen last dan des Konings huwelijk met Elisabeth van Parma te bespoedigen door alle middelen, die in zijne macht waren, en den jongen Koning een weg te verschaffen, om met zijn grootvader in Frankrijk geheima briefwisseling te houden, zonder weten der Prinses Orsini. Schoon het volvoeren dezer laatste zending zeker eene ontrouw was tegen deze, was de Abt evenwel noch belast, noch werkzaam met eenigen aanslag tegen haar invloed, of haar gezag, en meende hij inderdaad zich voort te helpen, door haar te dienen; tegelijk met zijne meesters in Frankrijk.

Maar het is reeds een Bijbelsche uitspraak, dat men geene twee Heeren kan dienen, zonder een van beidei te vertoornen en te verraden.

De Graaf Emmanuel de Sainbertöt volgde den Abt Alberoni in den somberen wagen met het neergeslageri zeildoek, een van die rijtuigen, welke nog sinds den tijd van Karei II op dezelfde hoogte gebleven waren, schoon de ambassadeurs, de voorname vreemdelingen, en vooral het Hof en de aanzienlijke Franschen, reeds de weelde der koetsen in Madrid hadden ingevoerd; hij liet zich voeren langs de straten der hoofdstad,, sneller dan ooit op het heetste uur van den dag, het uur der siësta; betrad het binnenplein van het paleis Medina, en liet zich den achtertrap opleiden, zonder bij dat alles eene vraag te doen, of een ander dan een onverschillig woord te spreken. Maar in welke stemming hij dit deed, is licht te begrijpen, als men zich herinnert, met hoe vurig eene liefde, met hoe vurig een verlangen, en met hoe zoet eene hoop hij met den Sieur Frangois de reis naar Spanje ondernomen had; als men bedenkt dat in dat lange tijdsverloop die liefde gerijpt was, dat verlangen gerekt en gespannen, die

I'RINSES ORSINI.

19