Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hjden, voorzichtigheid, de kracht om hare klachten te smoren, stilzwijgendheid, en de vroomheid, dien grootsten steun der zwakken. Of zij de deugd der oprechtheid onder de hare telde, heb ik reden te betwijfelen, daar noch hare opvoeding, noch het voorbeeld van haar geslacht, haar die heeft kunnen prediken. Ziedaar, Mevrouw de Prinses! Elisabeth Farnese, zooals zij zich aan mij vertoonde, voorgesteld naar mijn beste weten en met de meeste openhartigheid. Wat de tijd in eene opgroeiende jonkvrouw maq vervormd hebben, en hoe die ziel onder de krenkingen zich heeft ontwikkeld; - of het karakter zich ontaard heeft, en het hart zich verbitterd onder de verdrukking, dan of de hoop op de nabijheid eener betere toekomst weldadig heeft gewerkt, en het ijs als ontdooid moge hebben, of wel, verkropte wrok en stille trots slechts het oogenblik hebben afgewacht, om zich te wreken en schadeloos te stellen, dat alles weet ik niet kan niemand weten, en zullen alleen de tijd en de gebeurtenissen van den tijd moeten leeren."

De Camar er a-Major had met ingespannen aandacht toegeluisterd, en men kon het haar aanzien dat zij tegelijk al de kansen berekende, die zulk een wezen haar overliet, om te beheerschen, of zich bedacht op de wijze, hoe zij daartegenover zou te handelen hebben Op het laatste echter trok zij de wenkbrauwen samen, en scheen door eene plotselinge somberheid overvallen te worden, die zij echter afweerde, door tot de Sain-. bertot te zeggen:

„Gij geeft mij daar eene karakterschets op de wijze van Mijnheer de St. Simon, Graaf! en ik ben u zeer dankbaar voor die uitvoerigheid;" toen bedacht zij zich een wijle, en vervolgde daarop: „Denkt gij, dat Prinses Elisabeth zal kunnen weten dat ik het was die uwe terugroeping bewerkte?"

Sluiten