is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onnutten dienst, om niets meerder dan de gril van

een kmderachtigen Koning!

Was het wonder, dat haar die uitroep ontviel aan

het einde van zulk een dag, schoon hij, voor wien zi)

die uitte, wellicht de laatste was, die dezen had moeten uooren!

Maar de Sieur Fran?ois was te kiesch, om haar °» d,ot„0°9enblik te zeggen: „Waarom draagt gij dit alles? Meende zij die terughouding te beloonen door meerder vertrouwen, of rekende zij er op, om zich verder uit te storten? Zij vervolgde althans op denzelfden toon: „Is er een leven denkbaar, met meer lasten en minder genietingen dan het mijne? lederen ag uren vroeger op te staan, dan mijner gezondheid nuttig is en mijne krachten het mogelijk makentot dagelijksch werk te hebben de voortdurende regeling van het moeielijkste en meest verwarde staatsbestuur van Europa; de komplotten der listigen en de aanslagen der boozen te ontraadselen en te verijdelen, en daar tusschen in telkens te worden afgeleid door de onbeduidende plichten der bekrompenste etiquette, die ik toch niet kan opgeven, omdat zij, helaas! de wortel is van mijn gezag; in de overpeinzingen der hooge politiek gestoord te worden, om te gehoorzamen aan de oproeping van een Koning, die het aan mij dankt, zoo hij nog niet onder de onwijzen wordt gerekend; om voor te zitten bij iedere zijner onnoozele verrichten; al mijne eigene plannen en handelingen te moeten laten achterstaan, tot van de korte, uitgewoekerde oogenblikken van mijn etensuur nog te moeten afstaan voor zijne zotte invallen, en tot dank van dat alles, niets dan de haat van de Spanjaarden, en het onedele wantrouwen van die VI Bourbons! Wat was mijn leven te Rome anders dan dit hier! Wat kon het nog zijn?"