Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalmte £2*2?" a"i™ va» <-«

„Gij hebt gelijk, ik stel macht en eere zeer hoog boven alles zelfs en ik weet, dat ik er wel aan doe';

van LZ waardig; ziet gij, oogenblikken

van walgmg vermoeidheid als deze zijn in mij zeer

waar ' v W6*t' dat zij ^ zullen terugkomen; waar was ik met dien dwazen inval van ruste? O

zeker, ak voel nóg in mij de kracht, om jaren lang

te leven voor de plichten, die mij wel weinig vreugde

brengen, maar toch zooveel eere! wat sprak ik van

te klein geacht te worden voor mijne taak? Zou ik

Z ? Z0° 'k mij d00r deze onbeduidende moeielijkheden het nederslaan? - ik, die zoo vele grootere heb getrotseerd! Te klein? - ik, die voel, dat ik er te groot voor ben; dat mijn geest zich beperkt gevoelt in dien engen kring der hofkabaal; dat het mij hard valt, als Cesar, slechts de tweede te zijn, de tweede na een Vorst als Filips V! Zij weten dit, en ziedaar, waarom zij mij wantrouwen en haten."

„Ik had deze gedachten wending van u verwacht " sprak de Sieur; „maar rekent gij er op, Mevrouw! hoe schielijk, onder zulke amstandigheden, en omringd als gij zijt, eene enkele fout u bloot geeft, en hoe licht eene fout is begaan? En ik blijf nog volharden bij mijn raad; treed liever af, dan eene behendige tegenpartij de kans te laten u af te werpen." Maar zij schudde glimlachend het hoofd. - „Van zoo iets is

ernstig aar"jk ** ^ niet!" Toen vervolgde hij

„Mevrouw! Mevrouw! ik vreeze, het ongeluk heeft ons beiden geleerd, maar slechts mij alleen veranderd; ik heb mij gewapend tot moed in het ongeluk; gij zijt alleen bedacht op middelen om het te voorkomen; maar zoo het toch over u kwam, ondanks

Sluiten