Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telen, eer zij het zelve wist, en die wel genoodzaakt zoude zijn, zich op genade of ongenade over te geven aan de alles beheerschende Camarera-Major, hetzij ze haar beminde of niet, te meer, daar deze door den aard zeiven van haar ambt geroepen was hare bespiedster, hare opzichtster, hare kerkermeesteres te zijn — en dan eene Camarera-Major als Orsinil Niemand ook, vriend of vijand van deze, durfde twijfelen aan hare overwinning, zoo het tot een kamp moest komen, te meer nog, daar zij al de personen, die het huis der Koningin zouden uitmaken, zelve had gekozen en benoemd, en de gekroonde gevangene zich dus zoo min als haar echtgenoot zoude bewegen, of hooren toespreken, dan zooals de machtige Hofdame het door hare creaturen01) zoude laten aangeven. Toch werd de lijst van dit personeel naar Turin afgezonden en d&ar goedgekeurd. De Edelman, die Elisabeth Farnese bij volmacht zoude huwen, in naam van Filips V, was reeds gekozen, en de dag der voltrekking van dit verbond vast bepaald, en reeds zoo nabij, dat een koerier, van Madrid afgezonden, Turin zou kunnen bereiken, maar niet meer van daar terugkeeren vóór de plechtigheid; werkelijk werd er zulk een ijlbode van Madrid afgezonden; het gerucht ging, om het ongeduld van den Koning te bevredigen omtrent den tijd der afreize zijner nieuwe gemalin; maar het was Raymon, de geliefkoosde page van den Sieur Fran$ois, welke bij deze gelegenheid den titel van Ridder verkreeg, en die werd afgezonden van wege de Prinses Orsini aan den Graaf de Sainbertöt. Op den dag ,der voltrekking vonden er geene openlijke feestelijkheden plaats te Madrid; — die alleen werden uitgesteld tot op de komst van de jonge Koningin — eene spaarzaamheid, die uit de schraalheid en den armelijken staat van 's Konings kas kon worden verklaard, zoo slechts

Sluiten