Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude aankomen. Want van hare zijde naderde de Koningin met allen die haar aan de grenzen waren komen ontvangen; hare equipaadjes, de personen, die haar huis zouden uitmaken, en een deel der lijfwachten van den Koning van Spanje. Alberoni was in haar gevolg gebleven, van Parma ai; de Hertog de Saint Aignan was tot haar gekomen aan de Spaansche grenzen, en die del Inlantado was haar in ontvangst komen nemen van wege zijn meester aan de Savooische — en de étiquette wilde, dat zij tot den Koning zoude komen, en dat deze haar aiwachtte.

Wij hebben de koetsen uit het oog verloren die intusschen haar weg zoo goed vervolgd hebben, dat zij te Guadalaxara stilhielden voor het ruime en prachtige paleis der Hertogen del Infantado, dat den Koning tot verblijf zoude zijn gedurende zijn oponthoud in het stadje, waarvan dat Hertogelijke geslacht de Erfheeren waren. Maar schoon het paleis gesierd was en gemeubeld naar de behoeften van zoo hoog een gast — de inwoners der stad zelve verdrongen zich niet daar rondom henen, om hun Koning te zien en te begroeten, want het was avond, en de CamareraMajor had verordend, dat men in het geheim, en bij wijze van incognito, de stad zoude binnentrekken. Weldra dan ook zat de Prinses Orsini alleen met Filips V! Voor het laatst alleen, want hoe groot een invloed de eerste ook dacht te oefenen, hoe groot een invloed haar mocht worden ingewilligd, het zou haar niet geoorloofd zijn, zich zóó te stellen tusschen den Koning en zijne gemalin, dat de laatste niet altijd, als zij wilde, de derde zou mogen wezen bij dit samenzijn.

Maar schoon het voor het laatst was, en hoewel beiden daaraan wellicht dachten, schenen zij elkander toch niets te zeggen te hebben; ten minste, de Koning, in zijn hoogen armstoel gezeten, leunde zwijgend het

Sluiten