Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering zoude gemaakt worden in het huis der Koningin, schoon het geheel door de Gamarera-Major was samengesteld; dat bracht rust in aller gemoederen; aller belangen waren gered; aller eigenbaat was getroost, en men vond weldra, dat er niets was verloren !

En toen het Hof zich weder gevestigd had te Madrid, was er zoo min sprake van Mevrouw Orsini, alsof zij nooit voor den Koning van Spanje had geheerscht. Zij was uitgewischt uit aller geheugen, als een indruksel van den voet op het mulle zand; zij was voorbijgegaan voor hunne oogen, als een luchtverschijnsel achter eene duistere wolk; zij was eene schaduw geworden, waarnaar niemand meer greep, en een verleden, dat niemand zich meer herinnerde. 01 als de Prinses Orsini d: *. heeft kunnen weten, dan is het zeker de strengste bestraffing geworden van hare roekelooze eerzucht en van hare onverzadelijke ijdelheid.

Sluiten