Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde van het leenstelsel, heetten de groote kroonvazallen, welke uit denzelfden stand als de vorst waren en 't naast bij den troon stonden, pairs (in 't Engelsch p e e r s, van 't Latijnsche woord pares dat gelijken beteekent). Zij hadden op hunne bezittingen dezelfde rechten als de vorst op zijn onmiddellijk grondgebied en mochten alleen door personen van gelijken stand geoordeeld worden Door de toenemende macht van het koningschap in Frankrijk werden de pairs gaandeweg in hunne oorspronkelijke rechten verkort. Onder Lodewijk XIV bleef daarvan nog slechts over het recht om zitting te nemen in het Parlement en aanspraak op eenige uiterlijke eerbewijzen aan het hof. Het Pair-schap was niet meer dan een hooge onderscheiding, die aan de aanzienlijkste familiën in het land werd verleend.

14) Grande van Spanje: titel der aanzienlijke Spaansche edelen. Evenals de pairs in Frankrijk genieten de g r a n d e s al de voorrechten van den hoogsten adel.

16) C e r e s : naam der godin van den landbouw bij de Romeinen. Zij werd afgebeeld met een kroon van aren op het hoofd, een sikkel in de eene en aren in de andere hand.

16) Diana: naam der godin van de jacht enz. in de Romeinsche mythologie. Zij werd meestal afgebeeld met boog en pijlen.

17) Falbalas van point d'Alenfon: afhangende strooken van Alen?onsche kant. De beroemde kantfabriek van Alengon werd door Colbert gesticht.

18) Camériste of camérière: Spaansche hofdame.

19) b ê t i s e : domheid, onnoozele zet.

30) L a u z u n (hertog van) speelde een schitterende en avontuurlijke rol aan het hof van Lodewijk XIV. Type van den handigen en aanmatigenden hoveling. De scherpe en bijtende spot, waarmee hij de gebreken van anderen wist te hekelen of belachelijk te maken, werd in zijn omgeving algemeen geducht. Hij verkreeg van den koning toestemming voor een huwelijk met de hertogin de Montpensier, die een volle nicht van Lodewijk XIV was en „mademoiselle" of „la grande mademoiselle" genoemd werd.

31) Madame: de vrouw van 's konings broeder, die „monsieur" genoemd werd.

S3) Bois de Satori: bosch in de nabijheid van het kasteel van Versailles.

") Sombrero: breedgerande Spaansche hoed.

3i) Het kruis van Cal at ra va: een in de 12e eeuw

Sluiten