Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40) C o 1 i s e u m : beroemd amphitheater in het oude Rome, door keizer Vespasianus gesticht, waar de kampspelen der worstelaars en zwaardvechters (gladiatoren) en de gevechten der wilde dieren plaats hadden. Het kon 87,000 toeschouwers bevatten.

41) Nero's gulden huis: een uitgestrekt paleis, dat keizer Nero op het afgebrande gedeelte van Rome met kwistige pracht liet oprichten.

**) Lazzaroni: Italiaansche bedelaars.

4S) E c u y e r : jong edelman, die een aanzienlijke dame tot geleider diende.

44) Pour mariée, non! getrouwd, dat niet!

45) E c 1 a t: opzien-barende handeling.

4') De B a s t i 11 e : zie 6.

47) Lady Montagu: Engelsche schrijfster, 1689—1762. Toen haar echtgenoot zich als gezant naar Constantinopel moest begeven, volgde zij hem daarheen. In Engeland teruggekeerd, trachtte zij daar de inenting der natuurlijke pokken, die zij in het Oosten had leeren kennen, ingang te doen vinden.

48)Jenner: Engelsch geneesheer, 1749—1823, ontdekker van de koepok-inenting.

4°) Soeurs de charité: liefdezusters.

so) P a 1 a d ij n: oorspronkelijk: ridder uit het gevolg van Karei den Grooten, later meer algem. gebr. voor dapper en ridderlijk avonturier.

5i) Constellatie: gesternte.

s') Sybaritisch: wellustig, verslaafd aan zingenot. Sybaris was oudtijds een stad in Beneden-ltalië, waarvan de bewoners (Sybarieten) berucht waren om hun weelderige levenswijze en hun lekkerbekkerij.

58) Mésalliance: echtverbintenis tusschen personen van zeer ongelijken stand. Op welke „mésalliance" hier gezinspeeld wordt, blijkt nader uit de woorden van A 1 b e r o n i op bladz. 252.

i4) ames vendu es: omgekochte zielen.

55) Necromancie: ondervraging der dooden om de toekomst te leeren kennen; zwarte kunst.

66) De Vliesorde: de Oostenrijksch-Spaansche ridderorde van Het gulden Vlies, in de 15e eeuw door Filips van Bourgondië gesticht.

5') T a s s o (Torquato): beroemd Italiaansch dichter, ï544—1595), Een zijner meest bekende werken is: „Het

Sluiten