Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering na den twaalf- of dertienjarigen leeftijd wordt hier met, opzet niet gevolgd. In het laatste jaarverslag der Vereeniging lezen wij het volgende: „de Ver. had dit jaar maar drie weezen ter verzorging, allen jongens. Een is leerling der Ambachtschool en twee anderen worden opgeleid voor het onderwijs. Over het algemeen was het gedrag der weezen goed, al gaf ook een hunner ons nu en dan wat reden tot ontevredenheid. Het blijft te betreuren, dat er slechts weinige Armbesturen genegen zijn hunne weezeu aan ons af te staan. Is het omdat onze vereeniging geen bepaalde kleur bezit ? Immers weezen van allerlei gezindte worden opgenomen en al trachten wij de Armbesturen ook te overtuigen, dat elke wees zooveel mogelijk in gezinnen van denzelfden stand en dezelfde godsdienstige gezindte, als waartoe de ouders behoorden, wordt groot gebracht, wij blijven kloppen aan een doovemans deur. Is het dan omdat zij hunne weezen beter besteden en groot brengen ? ! Neen, want als wij lezen uit de rapporten van Gedeputeerde Staten wat luttele sommen de Armbesturen ten platten lande voor hunne weezen betalen, dan is het voor de pleegouders ten eenenmale onmogelijk om van die toelage de hun toevertrouwde kinderen te voeden, te kleeden, laat staan iets te laten leeren.

Wat is het gevolg hiervan? Dat die kinderen gedwongen worden zoo spoedig mogelijk iets mee te helpen verdienen, om 's levens lasten der pleegouders te helpen verliehten. Ook gebeurt het meer dan eens, dat weezen uit een gezin zonder toezicht bij elkandor worden gelaten. Zij ontvangen dan van het Armbestunr wekelijks eenige guldens, eenige brooden en verder... verder moeten ze maar zien er te komen. Van contröle, opvoeding of anderszins is geen sprake. Hebben er geen opzienbarende gebeurtenissen plaats, dan is het Armbestuur tevreden. Armvoogden, kunt gij u daarmee verantwoorden ? Van een vader wordt meer gevergd dan brood en huisvesting, ook van U, die den naam armvader draagt en over armen en weezen gesteld zijt. Op het driedaagsch Congres voor Kinderbescherming, dat in April in den Haag gehouden werd, is ook „de uitbesteding van weezen en veriatenen" behandeld. Laten wij hopen, dat de toestanden, die door vertrouwbare mannen en

Sluiten