Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbare godsdienstoefeningen bijwonen;" men houdt zich door briefwisseling en schriftelijke gegevens op de hoogte van den toestand; slechts een enkele maal wordt gemeld „geregeld bezoek eens per week of eens per maand is verplichtend."

Als een tweede bizonderheid valt op te merken, dat, bijna overal, uitsluitend mannen met het toezicht belast zijn, zoowel over meisjes als jongens. Zelfs een inrichting als die te 's-Gravenhage, waar 25 jongens en meisjes zijn opgenomen, staat onder controle van een mannelijk ambtenaar van het Burgerlijk Armbestuur.

Alleen uit Groningen wordt bericht dat de Remonstrantsche Gemeente, die hare weezen uitbesteedt, een commissie van dames en heeren daarmede belast en eveneens uit Zaandam komt een zelfde mededeeling omtrent de diakonie der Nederd. Hervormde Gemeente. Dit zijn, behalve enkele vrijwillige controles door vrouwen, de eenige officieel erkende of aangestelde.

Het kan toch niet anders dan bevreemding wekken hoe men juist voor dit werk uitsluitend mannen kiest en dan nog soms de politie.

Wat moet het kind wel gevoelen bi/j een inspectie vvn een politiedienaar ?

Zijn niet in elke gemeente een of meer vrouwen te vinden, die met liefde en toewijding zulk een zorg aanvaarden zouden en zou er niet voor elk gezin iets aantrekkelijks in zijn, bezwaren en moeilijkheden met een vrouw te bespreken, voor elk kind iets verwarmends uitgaan van een liefdevolle vrouwelijke belangstelling?

Hebben de vrouwen wel eens getracht deze plaats te veroveren? zich zelf aangeboden voor dit werk, moedig beletselen en zelfs afwijzing wagend ter wille van het kind? Ten slotte zal toch ook hier de scheidsmuur vallen.

Zonderling genoeg schijnt men toezicht ook niet altijd wenschelijk of geoorloofd te vinden, vooral niet daar icaar liefdadigheid voorzit. Dit komt m.i. hierdoor, dat men toezicht te veel opvat als: critiek oefenen, fouten ontdekken, vermaningen uitdeelen, in plaats van als vriendschaps-verhouding die zich uit in hartelijke zorg en genegenheid, zoowel voor pleegouders als voor kinderen. Juist d&n zal men door

Sluiten