Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregelden omgang gelegenheid hebben verkeerdheden in de opvoeding te ontdekken en tegen te gaan. De zorgzamen zullen hun werk gewaardeerd vinden en het toezicht loven, de onbetrouwbaren zullen het vreezen en de gevolgen moeten afwachten.

Merkwaardige mededeelingen hierover vinden we in de rapporten van Miss Mason, sedert 15 jaar Inspectrice van den „Local Government Board" te Londen, over de „Boarding-out of pauper children." Uit hare veeljarige ervaring spreekt duidelijk de noodzakelijkheid èn van geregeld, nauwgezet toezicht in 't algemeen èn van vrouwelijk toezicht in het bizonder. Haar werkzaamheid heeft zich vooral in lateijaren dan ook minder bepaald tot inspecteeren dan wel tot organiseeren van Comité's van toezicht, die in elk opzicht berekend zullen zijn voor dit werk. Deze volledig in te lichten, beter gezegd nog, op te leiden voor hun taak, is haar voortdurend streven, want het succes van het systeem-uitbesteding, waarvan Miss Mason een groote voorstandster is, hangt volgens haar geheel af van de w ij z e van toezicht houden. Wel een der grootste voorde e 1 e n van dit systeem acht zij den band die er gelegd wordt tusschen pleegkind en pleegouders en die vooral voor de toekomst der kinderen van onschatbare waarde is. De beknoptheid van dit artikel laat niet toe meer bekendheid te geven aan de zoo belangrijke ervaringen van Miss Mason, mogelijk bestaat er later gelegenheid eens uitvoeriger hierop in te gaan.

Wat eindelijk de resultaten betreft ? Hierover kunnen wij zeer kort zijn. Immers bepaalde gegevens, die leiden tot eenige conclusie, ontbreken nagenoeg geheel, gevolg, natuurlijk deels van het ontbreken van stelsel in het toezicht. Aanduidingen als: „vrij goed", „redelijk", „over het algemeen bevredigend", „niet al te gunstig", zeggen ons niet zeer veel, misschien alleen dit, dat de besturen zelf niet met zekerheid kunnen aangeven, welke resultaten er bereikt zijn. Twee redenen zijn hiervoor aan te voeren. Betrouwbare statistieken ontbreken bijna overal, en bestaan er wel zulke gegevens, dan komt het meermalen voor, dat zij slechts betrekking hebben op een zeker aantal jaren van de

Sluiten