Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eersten Januari begonnen, eiken 31sten December gesloten wordt. De meer ontwikkelde zal wellicht weten te verhalen, waar en wanneer men begonnen is, het jaar met den aanvang van Louwmaand te openen. Maar dat er nevens dat Burgerlijk nog een Kerkelijk jaar zou bestaan, dat (gepast en zinrijk!) altijd reeds een vijftal weken voor het burgerlijke is geopend geworden; dat ook dit jaar, niet minder dan het laatstgenoemde, in zich zelf een gesloten Geheel vormt; dat het, om dus te spreken, zijne eigene seizoenen doorleeft, en even zoo goed van een Oudejaarsdag, als iedere Kalender van den Sint Sylvester kon spreken, dat wordt zeker, ik herhaal het, in de Nederlandsch-Hervormde kerk door ver de minsten bedacht. Of zoo men er wel eens van heeft gehoord; zoo men wellicht in dezen of genen Almanak voor het woord Epiphanias, Trinitatis of dergelijke heeft stilgestaan, en daarvoor nu en dan met een bijzondere letter een „Evangelie" of Epistel" zag aangewezen, al wederom duizend tegen een, men heeft gedacht: dat is goed voor de Koomschen, maar daar heeft geen Protestant, allerminst een warm voorstander der zuivere Gereformeerde leer meê te maken.

Wat dit laatste betreft, mijn lezer, geloof ik, dat gij u een weinig vergist. Dat het Christelijk Kerkjaar bij de Roomschgezinden in onmiskenbaar hooge eer staat is waar, doch in geenen deele bij deze alleen. Daar hebt gij de Evangelisch-Luthersche kerk in alle landen van Europa; de nationale kerk van Engeland, daar zoowel als op het vasteland en in Amerika; de vereenigde Luthersche en Gereformeerde kerk in Pruissen, en andere meer: tellen dan deze allen in uwe schatting voor niets, en vindt gij er niet wat merkwaardigs en schoons in, dat die allen zich, geheel een jaar, wat de groote hoofdzaak betreft, in gelijke volgorde in denzelfden kring van gedachten bewegen? En nu de streng Kalvinistische richting — ik erken, zij acht zich door dit gebruik niet gebonden, dat trouwens wel een eerwaar-

Sluiten