Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen Kerkelijkeii, maar geen dadelijken Bijbelschen grondslag heeft. Doch, hoe goed Gereformeerd ook wat den grooten hoofdinhoud onzer belijdenis aangaat, meende ik nog altijd in mijne eenvoudigheid, dat men in de eerste plaats Christen, in de tweede Protestantsch, in de derde Gereformeerd Christen zijn moet, niet omgekeerd, en dat, indien de Gereformeerde kerk iets schoons en goeds in andere kerken ontmoet, zij niet moet denken en zeggen: om dat op mijne wijze ook te doen, daartoe ben ik veel te zuiver Hervormd; maar integendeel in den echten geest van Evangelie en Hervorming moet spreken: alles is het uwe, wat slechts tot verheerlijking Gods en tot opbouwing der gemeente van Jezus Christus kan dienen. En dat daartoe, wèl ingericht, ook het acht geven op het Christelijk Kerkjaar kan dienen, wellicht dat ik er wel dezen of genen van overtuig, die de moeite neemt ten einde toe dit opstel te lezen.

Maar wat is dan toch eigenlijk dit uw hooggeroemd Kerkjaar? dus hoor ik sommigen vragen. Door Kerkjaar verstaat men de tijdverdeeling, welke reeds sinds ettelijke eeuwen door de Christelijke kerk in onderscheiding van den burgerlijken staat wordt gevolgd, en met het oog waarop ook de Evangelieprediking in haar midden op eigenaardige wijze wordt ingericht. Het ontleent zijnen oorspror\g aan de behoefte, die al spoedig gevoeld werd om op de hoofdfeiten der verlossing in Christus in geregelde volgorde acht te geven, en het Heil in en door Hem zich voortestellen, als een welgesloten Geheel. Nadat in de vierde eeuw onzer jaartelling al onze Christelijke feesten sinds korter of langer tijd algemeen en met hooge vreugde jaarlijks gevierd werden, moest men al spoedig op het denkbeeld van een vast Aanvangspunt voor de jaarlijks wederkeerende reeks van kerkelijke gedenkdagen komen. De gesloten kring van vaste feesttijden vormde van zelf feitelijk een Kerkelijk jaar, dat,

Sluiten