Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in onderscheiding van het burgerlijke, eerst met den Paaschlater met den Kersttijd geopend werd. De gewoonte om het Kerkjaar juist met den eersten Advent te beginnen is, volgens sommigen, van Nestoriaanschen oorsprong, en dus eerst van lieverlede overgebracht uit de Oostersche naar de Westersche kerk. Hoe het zij, weldra werden nu ook vaste gedeelten der H. Schrift, (Evangeliën en Epistelen) voor iederen Zondag ter kerkelijke voorlezing en behandeling aangewezen ; men beweert, dat die, welke thans in de Uoomsche en een groot deel der Luthersche kerk gebruikelijk zijn, door den beroemden kerkvader Hieronymus (f 420) zouden zijn uitgezocht en in deze orde gerangschikt. Is dit zoo, wij aarzelen niet van onze Protestantsche vrijheid gebruik te maken en openhartig te zeggen, dat de keuze in onze schatting hier en daar ver van gelukkig is, en dat wij het gemakkelijk begrijpen, indien vele Evangeliedienaren, die aan dezen regel bij het verkondigen des Woords zijn gebonden, nu en dan luide over „Pericopendwang" klagen. Het heerlijk voorrecht van vrijer tekstkeuze zal zeker geen Hervormd prediker met Roorasche of Lutheraan willen ruilen. Van de andere zijde laat zich toch ook spoedig begrijpen, dat Luther, die niets in de kerk wilde afgeschaft hebben dan wat dadedelijk streed met de Schrift, deze voorgeschreven Evangelieen Epistelteksten voortdurend in eere bleef houden, en dat ook buiten zijne kerk zich nu en dan een krachtige stem ten gunste van deze, of althans dergelijke Pericopen verhief. Wij hebben ons in den strijd, die elders nog altijd over deie zaak wordt gevoerd, te minder te mengen, omdat de idee van het Christelijk Kerkjaar in geenen deele staat of valt met het behoud of de verwerping van dezen of genen vasten tekst voor een enkelen feest- of gedenkdag. Niet om den vorm, maar om het wezen der zaaK is het ons en allen te doen, wien de wensch in het hart rijst, dat vele Christenen, beter dan tot dusver, ook voor hun uit- en inwendig leven, meer mochten acht slaan op den tijd van het

Sluiten