is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christelijk kerkjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk zijn zij in eere gebleven, gelijk dan ook daar, en in de Roomsche, indien men zich streng aan de voorgeschreven kerkteksten houdt, nog van geen eigenlijk gezegde lijdensprediking gedurende déze Zondagen sprake kan zijn. Het is een wezenlijk voordeel en voorrecht der Hervormde kerk, althans hier Ie lande, dat zij van jaar tot jaar, inplaats van geheel vrije, soms minder gepaste stoffen, eene doorgaans zevenweeksche Lijdensverkondiging hoort. Het is hier de plaats om den oorsprong en de beteekenis van dit gebruik met een eukel woord te verklaren. Het is geboren uit de overtuiging, die reeds vroeg in de geloovigen leefde, van de allesoverklimmende waarde en belangrijkheid van het lijden en sterven des Zaligmakers. Reeds in de overdenkingen en gebeden der eerste Christenen vinden wij daarop de aandacht gevestigd 1), en van den Apostel Paulus vernemen wij, wat geheel éénige plaats het kruis der verzoening in zijne prediking innam. 2) In de tweede eeuw was het de gewoonte den Woensdag en Vrijdag van elke week als „dagen des wachthoudens" (dies stationum) voor den krijgsknecht van Christus, aan vasten en overdenking te wijden, omdat op eerstgenoemden dag de laatste samenspanning van denJoodschen Raad tegen Jezus, op den anderen zijn dood en begraveuis plaats had. Weldra werd geheel de laatste week, die aan het hooge Paaschfeest voorafging, als de groote bij uitnemendheid afgezonderd, om zich geheel in de laatste levensuren en oogenblikken van den stervenden Heer te verplaatsen, en het is deze éénweeksche lijdensverkondiging, waaruit in den loop der vijfde eeuw de zeve nweeksche ontstaan is, die tot dusver in de Christelijke, met name ook in de Hervormde kerk is in eere gebleven. In verband met het veertigdaagsche vasten, waarvan wij boven gewaagden, moet zij dus als eene langzamerhand v erlengde voor-

Ij Hand. 4:27, 28; 5:30; 8: 32—35 ; 10:39; 13:26—29.

2) 1 Cor. 1:18 en verv.; 1 Cor. 2 : 2; Gal. 8:1 eu andere plaatsen.