Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereidingsperiode voor het Chri8telijk P a a s c h f e e s t beschouwd worden. Ook in de donkerste dagen der middeneeuwen is zij niet vergeten, noch afgeschaft; niet slechts het woord van Profeet en Apostel, maar ook de Apokryphe Handelingen van Pilatus werden daarbij hier en daar ten grondslag gelegd, en ook door middel der zoogenaamde Mysteriespelen zocht men het vreeselyk lijden en bloedig sterven des Heilands gedurig weder voor geheugen en verbeelding terugteroepen ge gk ook nog in onze dagen op enkele plaatsen geschiedt. 1)

Kwam de zevenweeksche lijdensprediking alzoo uit den schoot der Boomsche kerk tot ons over, zonder dat zij haren .rond in een dadelijk bevel van den Heer of zijne Apostelen had, het kan ons niet bevreemden, dat zij, als wel eerbiedwaardige, maar toch altijd menschelijke instelling, na de Hervorming niet terstond bij allen in eere kwam Bij de algemeene zucht om Boomsche gebruiken en feestdagen afteschaften, kon aanvankelijk ook de Passieprediking me onaangerand blijven; in Nederland althans werd iq in de zestiende óf niet óf ongeregeld gehouden. In de zeventiende echter en vooral de achttiende eeuw kwam daarin gewenschte verandering. Bij toeneming overtuigd van het gewicht der zaak, begon men, op het voetspoor van andere kerkgenootschappen, ook in dit opzicht meer orde en regel te volgen. Eene bepaalde orde van lijdensprediking werd althans voor de grootste gemeente/des vaderlands vastgesteld in talrijke Passieboekjes, van zeer onderscheiden waarde en onvang, doordans ingericht met het oog op het aantal der vaste predikbeurten, die in de zeven — hier en daar zelfs negen weken vóór Paschen vervuld, en alle aan de behandeling van hetzelfde onderwerp moesten toegewijd worden. Zoo

l\ Men denke b. v. aan het beroemd Passiespel te Oberammergau in Duitschlaud, nog niet l.ng geleden ook door landgenooten bezocht en beschreven.

Sluiten