Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai«„ a. «1 «■»'toch (i° d4t eml),f'

S.' onmisbare «'• *«*- ".'"""f * !'

, , DaaI. wij intusschen geen nieuwe toestan-

i——rr: srt

- tarn'g? ^ *-•-

zonderlik van den Goeaen vrij s

gezegden Paaschdag, het Pascha der opstanding spreken.

Is het niet meer dan vreemd, dat de groote Verzoendag des N V. de aandoenlijke sterfdag des Heilands, de stille ZL "eiijk hij ook wel veelbeteekenend heet, nog niet algemeen door geheel de Christelijke kerk als een heilige gedenkdag wordt afgezonderd? Werkelijk is hij als zooda" f reeds van de oudste tijden af beschouwd en gevierd. gV htrboven reeds met een enkel woord werd herinnerd. Met den voorafgaande» groenen Donderdag - een naam, waarschijnlijk aan de groene bittere kruiden van het Israe litisch Paaschmaal, volgens anderen aan het eerste>

lente onlleend - «» d« d..rop

nnv wel den grooten Sabbath genaamd, naar de toen brachte grafrust des Heilands, maakte hij een dnetal gedenkdagen uit, voor ieder geloovig hart onvergetelijk. De kerk treurt deze drie dagen," dus heette het later, en werkelijk droeg ook de openbare godsdienstoefening reeds van oÜds in dh gedeelte der Groote Week een mm of meer somber, droefgeestig karakter. Na de vierde eeuw werd he gewoonte des Donderdags, den gedenkdag der instelling, het H Avondmaal des avonds te vieren; in sommige gemeenten daar benevens ook des morgens, ten behoeve va» kranke» en zwakken wien een avonduur minder voegde. In de vi : «.de k... ...r di» d,g i» verschillende pteto der kerk de voetwassching mede in eere, en niet slechts de ÏU—. n„r de —

;Ï,en'tL Vd"°p"..Ue„ «H de profetie S.hrifl.n,

Sluiten