is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat wil het Algemeen Nederlandsch Verbond?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaving door haar op de scholen dat Nederlandsch te doen kennen, waarvan de geschriften haar eene hoogere opvoeding zullen kunnen geven dan zij in hunne eigene — slechts in een zeer beperkt gebied heerschende — tongvallen kunnen krijgen. Ware de taalstrijd in Zuid-Nederland uitsluitend een strijd voor de rechten derzelfde moedertaal, die ook onze moedertaal is, reeds dan zou hij onze belangstelling in liooge mate verdienen. Hij is echter nog veel meer dan dat: hij is een strijd om de beschaving te brengen aan honderdduizenden, die nu nog in de treurigste onwetendheid gedompeld zijn, omdat zij geene enkele letterkundig ontwikkelde taal kennen, evenmin Fransch als Nederlandsch, en die niet voor het Fransch te winnen zijn, omdat hun dialect daarmee geen enkel punt van overeenkomst vertoont, maar die wel door middel van het Nederlandsch tot een liooger peil van ontwikkeling kunnen worden opgeleid. Dat de Franschsprekende aristocratie — de Franskiljons, zooals zij genoemd worden — daar de vernederlandsching van het volk zooveel mogelijk tracht te verhinderen om zelf het roer in handen te kunnen houden, maakt den strijd dubbel moeielijk en het zal dan ook jaren moeten duren vóór daar de overwinning is behaald. Wie sinds jaren dien strijd met hoofd en hart heeft gevolgd, weet echter, hoeveel er allengs al gewonnen is; en die vooruitgang is voor hem een waarborg', dat ten slotte de zegepraal zal behaald worden .... als de Zuidnederlandsche voorstanders van de vernederlandsching maar niet verslappen in den strijd Onze taak als Noordnederlanders nu is het, hen aan te moedigen door onze belangstelling, onze sympathiebetuigingen, en, zoo vaak dat mogelijk is, ook door onze krachten, onze geestelijke en stoffelijke hulp. Dat die belangstelling bij ons — ofschoon in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen — nog niet algemeen is, is alleen hieraan te wijten, dat het groote publiek nog zoo weinig besef er van heeft, welk een uiterst belangrijke en voor de verbreiding der Nederlandsche beschaving beslissende strijd daar in België wordt gestreden. Het A. N. V. stelt zich bij ons boven alles ten doel kennis te verspreiden aangaande hetgeen er in Zuid-Nederland omgaat, er van overtuigd, dat die kennis vanzelf belangstelling met zich zal voeren.

Daar is verder nog een ander land, dat ongeveer in dezelfde omstandigheden verkeert als Zuid-Nederland, een land dat óók zijn taalstrijd te strijden heeft, namelijk Zuid-Afrika. Daar is het eene vreemde mogendheid, die er het Nederlandsch wenscht te verdringen, nog minder door geweld dan door verleiding Daar moet het A. N. V. alle krachten inspannen 0111 te verhinderen, dat het verleidelijke Engelsch, waarmee men de geheele wereld doorkomt, zooals de verleiders zeggen, er in slaagt de moedertaal geheel te verdringen of zóó te verengelschen, dat er eene nieuwe taal uit ontstaat, te ve 1 van de onze afwijkend om nog Nederlandsch te worden genoemd. En eveneens moet daar gewaakt worden tegen de pogingen van hen, die het Zuidafrikaansch tot een armoedig Ilottentottendialect zouden willen maken om het alleen als zoodanig naast het Engelsch der hoogere beschaving te doen voortleven.