Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemdeling zal Nederlandsch gaan leeren, om ze in liet oorspronkelijke te kunnen genieten. Dat dit geen ijdel droombeeld is, bewijst de litteratuur van een zooveel kleiner volk dan het onze, de Noorsclie litteratuur, die nu iii de geheele wereld wordt gelezen en zelfs tot meerdere studie van de Noorsclie taal heeft geleid, al is dat ook niet eens eene officiëele taal. Natuurlijk moeten dan onze schrijvers ook aan de hoofdvoorwaarde voldoen, dat zij groeien tot groote kunstenaars, zooals er onder de Noren zijn; maar waarom zouden wij die mogeljjkheid betwijfelen? En even noodig is het dan, dat onze schrijvers eclit nationaal blijven, want in copieën van zichzelf stelt geen enkele vreemdeling belang.

Hetzelfde geldt ook van onze muziek, van ons lied. Ook op het componeeren van echt Nederlandsche muziek moeten wij ons toeleggen, en als wij die bezitten er ook voor zorgen, dat zij buitenslands ten gelioore wordt gebracht. In de vijftiende en zestiende eeuw beheerschte op muzikaal gebied de Nederlandsche school geheel Europa. Zou liet dan nu voor ons onmogelijk zijn ten minste te wedijveren met de vreemde muziek? In dat opzicht heeft liet Verbond evenwel nog wat anders te doen, dan op letterkundig gebied. In ons eigen land zelf valt te dien opzichte nog veel te verrichten. Wel wordt hier in den laatsten tijd wat meer dan vroeger muziek van eigen componisten ten gelioore gebracht, maar nog altijd neemt die muziek een al te bescheiden plaatsje op de programma's onzer uitvoeringen in, misschien ook omdat zij nog te veel copie is van vreemde meesters, die wij in hun trant toch niet kunnen evenaren. In onzen eigen trant daarentegen zullen zij ons niet kunnen overtreffen. Vooral op het Nederlandsche lied, op echt Nederlandsche woorden, moet hier de aandacht gevestigd worden. Eu daarmee wordt van onze componisten niet verlangd, dat zij iel 8 geheel nieuws zullen scheppen. Wie ernstig kennis maakt met ons oude lied, zal, 0111 echte nationale melodieën te vinden, zich daaraan slechts behoeven aan te sluiten. In elk geval, wie onder de leden van het A. N. V. in liet lied belangstelt, van zingen houdt en zingen gaat, verzuime niet met die oude liederen en ook met de nieuwere in dien trant kennis te maken Wie dat doet — ik ben er verzekerd van — zal er in het vervolg geene vreemde liederen meer boven verkiezen.

Op wetenschappelijk gebied is minder te klagen dan vroeger. Wat onze geleerden schrijven blijft in het buitenland niet meer onopgemerkt, ja, gerust kunnen wij zeggen, dat op het oogenblik de Nederlandsche wetenschap bij de vreemde niet meer achterstaat en dat de studiën onzer geleerden ook elders naar verdienste worden gewaardeerd Toch is liet te betreuren, dat de beoefenaars deiwetenschap dat bij ons alleen hebben kunnen bereiken door een groot deel hunner werken in vreemde talen te schrijven. Toen nog het Latijn de algemeene taal der wetenschap was, had ieder geleerde zich die moeite te getroosten; nu hebben de Diiitsche, t ransche en Engelsche geleerden op ons voor, dat de inkleeding hunner denkbeelden in hunne eigene taal hun veel minder moeite kost dan

Sluiten