Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons, die dat — en toch altijd nog gebrekkig — in vreemde taal moeten doen, of', geven wij ons die moeite niet, gevaar loopen ongelezen te blijven. Ook daarin is wel verbetering gekomen: liet aantal vreemde geleerden, dat Nederlandscli verstaat, is nu alreeds niet meer zoo uiterst gering; maar is eenmaal dat Groot-Nederland gevormd, dat het A. N. V. bedoelt, dan zal ook de kennis van onze taal buitenslands wel moeten toenemen.

Dat zal natuurlijk ook onzen handel, onze nijverheid ten goede komen. Ook daarbij zal liet een groot voordeel zijn, als wij, wat meer dan nu het geval is, onze briefwisseling in het Nederlandscli zullen kunnen voeren. Voorloopig echter is liet genoeg, wanneer wij maar hierop het oog gericht honden, dat wij met allen, die buiten ons vaderland tot den Nederlandsclien stam belmoren, in onze eigen taal onze handelsbelangen bespreken. Dat zal bovendien ook bij onze handelsvrienden nog de overtuiging versterken, dat wij niet alleen handelsvrienden, maar vrienden in den ruimeren zin des woords zijn, en dat zij daarom liever onze waren moeten koopen, onze schepen moeten gebruiken dan die van vreemden, wanneer wij hun maar — dat spreekt van zelf — even goede waar geven voor hun geld. Ook in handelsbelangen moet Groot-Nederland zich meer en meer één gaan gevoelen, en is het daarmee nog niet in allen deelen zóó als wij dat zouden wenschen, dan is de oorzaak daarvan wel vooral, dat er nog altijd niet genoeg, niet bij voorkeur, betrekkingen zijn aangeknoopt van de Zuid-Nederlanders de ZuidAfrikanen met Noord-Nederland, liet aanknoopen van die betrekkingen te vergemakkelijken o. a. door het aanstellen van meer ofticiëele handelsagenten of consuls, en het tot stand brengen van meer stoomvaartlijnen, door liet sluiten van voordeeliger post- en telegraafverdragen, dat behoort almede tot de taak van het Algemeen Nederlandscli Verbond. Denkt eens na hoe onze welvaart zou toenemen, wanneer de Zuid-Nederlandsche nijverheid en de Noord-Nederlandsclie handel elkaar wederzijds steunden, wanneer de schatten van dat rijke en uitgestrekte Zuid-Afrika bij voorkeur hierheen werden gezonden, om van hieruit op de Kuropeesche markt te worden gebracht!

Nog lang zou ik daarover kunnen uitweiden, maar ik mag niet te veel van Uwe aandacht vorderen. Nog slechts enkele woorden moet ik hieraan toevoegen, die meer bepaald V als aanstaande leden der Jongelieden-Afdeeling van het A. N. V. betreffen. Het Groepsbestuur heeft vastgesteld, dat de jaarbijdrage van deze afdeeling veel minder zou bedragen dan die van andere burger- of studenten-afdeelingen, namelijk f 1.50 voor wie er aanspraak op maakt geregeld een exemplaar van liet door het Verbond uitgegeven maandblad „Neerlandia" te ontvangen, en f 0.50 voor wie zich dat blad wil ontzeggen. Toch zullen drie leden, die f 0.50 betalen, samen een exemplaar kunnen ontvangen, indien zij daarop prijsstelten en zich met elkaar verbinden. Gij kunt allicht begrijpen, dat de kosten voor het samenstellen en drukken van dat tijdschrift niet gering zijn en dat de contributie daardoor wel grootendeels

Sluiten