Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verslonden, zoodat liet A. N. V. voor de bondskas daarvan zoo goed als niets overhoudt.

Toch heeft de Algeineene Vergadering besloten, dat op die voorwaarden jongelieden-afdeelingen zouden kunnen worden opgericht, omdat zij terecht heeft gemeend, dat liet stjjven van de kas — hoe gewenscht ook — van minder belang is, dan liet aansluiten van vele jongelieden bij liet streven van liet Verbond Zal liet A. X. V. krachtig kunnen optreden, dan is het van hèt grootste gewicht, dat het overal vrienden, aanhangers, voorstanders vindt, en wel het allermeest onder jongelieden, die de toekomst van ons volk in handen hebben en van wier jeugdig vuur en ideëele gezindheid wij zooveel kunnen verwachten.

Wat gij in liet belang van liet Verbond persoonlijk zult kunnen doen, is nog moeielijk vooruit te zeggen, maar gij doet al veel, wanneer gij in llwe afdeeling onderling het gevoel van Uw Nederlanderschap versterkt, en ook in andere kringen aanhangers zoekt te winnen voor de gedachte, dat eenmaal een uitgebreid en krachtig Groot-Nederland moet tot stand komen Eendracht maakt macht: dat is de leus onzer Vaderen, dat is de wapenspreuk van het Koninkrijk België, dat voerde ook eenmaal de Zuidafrikaansche Republiek in haar wapen. l)e eenling, over welke krachten hij ook te beschikken heeft, is zwak eu zal zich ook zwak blijven gevoelen Weinig durft hij, omdat hij weet dat zijne krachten te spoedig uitgeput zullen zijn, en hij wel wil bezwijken om iets groots tot stand te brengen, maar niet om te bezwijken alleen.

De burger van Groot-Nederland echter, die tien inillioen Nederlanders achter zich heeft, behoeft voor geen bezwjjken te vreezen hij kan zich sterk gevoelen, omdat hij met de zijnen ook sterk is, en hij kan durven. Ware het alleen ook maar dit, dat liet A. N. V. het bewustzijn van kracht het zelfvertrouwen bij ons verhoogt, dan reeds zou men dat Verbond dankbaar m< eten zijn. En wie zich krachtig gevoelt, treedt ook geheel anders op dan de zwakkeling. Fierheid en moed stralen hem uit de oogen, en waar hij komt dwingt hij eerbied af en ontzag. Dat zullen ook wij, wanneer wij, in het volle bewustzijn dat wij meetellen onder de beschaafde volken en mee kunnen werken aan de algemeene ontwikkeling der menschheid, ons begeven onder vreemden, die dan niet meer met medelijden of minachting op ons zullen neerzien, maar zullen uitroepen: dat zijn mannen en vrouwen, waaraan de wereld iets heeft, want dat zijn N E I) E Iï L A N D E II S!

Ik heli gezegd.

Sluiten