Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Beste Harven, je denkt er toch niet aan dit alles zoo te laten drukken?"

Gewoonlijk had hij die opmerkingen toch rustig mede ter perse laten gaan. En hij was er langzamerhand zoo aan gewoon geraakt dat Nell bij hem zat te babbelen terwijl hij schreef, dat zijn werk minder goed vlotte in haar afwezigheid.

Een onderwerp waarin Nell van zeer jong af, altijd grootelijks belang had gesteld, was het Oosten. Er verscheen bijna geen reisbeschrijving, geen vertaling van Oostersche litteratuur, zij hoorde bijna geen sage uit dat wonderland of zij kende dit alles binnen korten

tijd van buiten.

Daarom had Harven zijn dochtertje reeds lang geleden beloofd eens eene reis met haar te zullen maken, door de meest belangwekkende gedeelten van den Oriënt. De stad die het hoofdpunt van hunne reis zoude vormen had hij aan hare keuze overgelaten. Zij had eerst ernstig over Konstantinopel gedacht. Maar spoedig maakte die gedachte plaats voor haai wTensch om Damaskus tot het doel der reis te kiezen; deze was een nog weinig door vreemdelingen bedorven Arabische stad. — De langdurende ziekte harer moeder had het voor haar vader, jaren achtereen tot eene onmogelijkheid gemaakt om zijn gegeven woord te houden. Maar toen zij overleden was en in de aarde rustte, had hij het reisplan ten uitvoer gebracht.

Sluiten