Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den Oriënt en zijn verval. Toch scheen het Nelly toe, dat hij nimmer geheel zijn hart voor haar openlegde. Hoe meer hij sprak, des te vreemder werd hij haar. Zijne gedachten volgden een ander spoor dan de hare.

Hij zag, hij gevoelde anders dan zij. Hij voerde zijne beweringen en bewijzen tot een ander doeleinde dan zij zou hebben gedaan en hij maakte óok geheel andere gevolgtrekkingen dan zij. Soms kwam wel eens de gedachte in haar op dat, als haar vader een Oosterling wilde schetsen, hij zou staan tegenover iets onmogelijks, iets door-en-door vreemds; tegenover iets, dat de Westerling niet begreep, niet doorgrondde en daarom niet kon beschrijven.

• Glimlachend herinnerde zij zich hoe enkele Europeesche schrijvers tehuis, echt naïef, in hunne romans het karakter eener Yelid-Sultane voorstelden als dat van hunne schoonmoeder; en hoe zij den aard van een ruw- rechtvaardigen Sultan teekenden als dien vaneen goedigen commissaris van politie. Zij begon allengs te begrijpen, dat het eigenlijk met het Oosten evenzoo gesteld was als met het leven hier namaals; de menschen die het nooit hebben gezien, aarzelen toch zelden, om het tot in de kleinste bijzonderheden te beschrijven. Maar zelfs diegenen die het voorrecht hadden genoten om het Oosten te zien, zouden bezwaarlijk een getrouw beeld kunnen geven van den Oosterling, zooals hij

Sluiten